Algemene voorwaarden

S.V.P. Noten h.o.d.n. Sam Noten (hierna: Sam Noten) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81580991 en is gevestigd aan Verrijn Stuartweg 40 (1112 AX) te Diemen.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het leveren van Producten en/of tot het verrichten van Diensten en/of het verrichten van Werkzaamheden door Sam Noten.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 5. Diensten: de Dienst die Sam Noten aanbiedt is het geven van workshops.
6. Sam Noten: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
7. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Sam Noten heeft aangesteld, projecten aan Sam Noten heeft verleend voor Diensten die door Sam Noten worden uitgevoerd, of waaraan Sam Noten een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van Sam Noten en andere verplichtingen tussen Klant en Sam Noten, alsmede voorstellen van Sam Noten voor Diensten die door Sam Noten aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Sam Noten, alsmede de Overeenkomst, waarbij Sam Noten zich jegens Klant verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Klant te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Producten: de kunstproducten die door Sam Noten worden aangeboden zijn (maatwerk) schilderijen alsmede pen- en inkt kunstwerken.
10. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Sam Noten aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het vervaardigen van schilderijen (maatwerk product) en de verkoop en/ of levering hiervan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Sam Noten, elke Overeenkomst tussen Sam Noten en Klant en op elke Dienst, elk Product of elk werk die door Sam Noten wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sam Noten aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Sam Noten is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Sam Noten niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Sam Noten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Sam Noten is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Klant een bestelling heeft geplaatst, dan wel het Product heeft betaald. Niettemin heeft Sam Noten het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Sam Noten gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, Werkzaamheden en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Sam Noten zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Sam Noten heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen via de website/webshop van Sam Noten en e-mail van Sam Noten, dan wel een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling doet. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Sam Noten, zal Sam Noten de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen
2. Sam Noten is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
3. Indien Klant een reeds bevestigde workshop annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Klant.
4. Elke Overeenkomst die met Sam Noten wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Sam Noten wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Sam Noten is verbonden.
5. In geval van Diensten is het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Sam Noten met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. In geval van Producten is het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.
8. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
9. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Sam Noten van Klant verkrijgt.
2. Zowel Klant als Sam Noten kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
3. Indien Sam Noten na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Klant een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Sam Noten (artikel 7:410 BW).
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Sam Noten ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Zowel Klant als Sam Noten kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sam Noten nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
6. Indien een reeds geplande workshop door Klant zijnde een Bedrijf wordt geannuleerd vanaf drie weken tot de aanvangsdatum, is Sam Noten gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Klant. Voor Klant zijnde een Consument geldt een termijn van één week.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Sam Noten zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Sam Noten staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Sam Noten de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Sam Noten aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Sam Noten heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Sam Noten niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Sam Noten, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Sam Noten is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Sam Noten Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Sam Noten aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Sam Noten of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Sam Noten recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 7 – Adviezen
1. Sam Noten kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Sam Noten de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Sam Noten verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Klant is op eerste verzoek van Sam Noten verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Sam Noten wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling op een door Sam Noten gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Sam Noten kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 8 – Workshop
1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Sam Noten een workshop verzorgen voor Klant en/of diens deelnemers.
2. De workshop vindt plaats op op een nader te bepalen locatie in samenspraak met de Klant.
3. De inhoud van de door Sam Noten aangeboden workshop en de gedurende de workshop verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Sam Noten de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
4. Klant zal Sam Noten schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst. Deelname aan de workshop is op eigen risico.
5. Sam Noten is gerechtigd de workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Sam Noten om de workshop te verplaatsen. Indien Klant op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Klant naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan workshop. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Sam Noten gerechtigd de workshop in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Klant worden overlegd.
6. Klant kan een geboekte workshop niet zelf verplaatsen naar een andere datum. Klant heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden indien Klant zelf niet aanwezig kan zijn. Indien Klant niet aanwezig kan zijn, kan Klant zijn en/of haar plek worden overdragen aan een ander persoon teneinde haar plaats te vullen. Klant dient Sam Noten hiervan minimaal drie dagen voor aanvangsdatum op de hoogte stellen.
7. Klant zijnde een Bedrijf heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden, indien één van de door Klant zijnde een Bedrijf opgegeven personen niet komt opdagen.
8. Klant geeft toestemming aan Sam Noten om tijdens de workshop foto’s en/of opnames te maken en deze foto’s en opnames te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 9 – Werkzaamheden c.q. op maat gemaakte Producten
1. Sam Noten zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Sam Noten ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Klant beoogde doel.
2. Klant is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van maatwerk.
3. Het creëren van een maatwerk Product is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Klant akkoord gaat met het Aanbod zoals door Sam Noten kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Klant akkoord gaat met de aanpak en stijl die Sam Noten hanteert. Sam Noten heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Klant over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Sam Noten niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Sam Noten, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Sam Noten kan van Klant verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien omstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Sam Noten een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan.
6. Indien Klant een variant, afgeleide versie of elementen van het door Sam Noten ontwikkelde Product door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Sam Noten hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Klant. Zonder toestemming zal iedere aangepaste versie van het werk van Sam Noten gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van Sam Noten.
7. Sam Noten heeft het recht om alle werken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Klant behoeft te worden verkregen, tenzij anders overeengekomen.
8. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op het Product blijven bij Sam Noten, tenzij expliciet anders overeengekomen. Klant verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan op het Product. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Sam Noten en kunnen niet door Klant gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door Sam Noten gerealiseerde Product, wordt aangesloten bij artikel 25 van deze algemene voorwaarden.
9. Indien Klant verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Sam Noten waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Sam Noten kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Sam Noten nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.
10. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Klant opgeschort worden, is Klant verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Sam Noten. Bovendien is Sam Noten gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Klant (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
11. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Sam Noten gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Klant direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Klant verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Sam Noten volledig te voldoen.

Artikel 10 – Ophalen of Verzending
1. Klant dient de Producten af te halen bij Sam Noten op het moment dat Sam Noten Klant op de hoogte brengt. Indien het Product niet binnen één maand wordt opgehaald, is Sam Noten gerechtigd om het Product te verkopen.
2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sam Noten gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
4. Indien Producten worden bezorgd door Sam Noten of een externe vervoerder is Sam Noten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Sam Noten gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Sam Noten ter beschikking heeft gesteld.
6. Sam Noten behoudt zich het recht voor om de overdracht of verzending niet te laten plaatsvinden indien Klant zich niet aan de financiële afspraken heeft gehouden.

Artikel 11 – Verpakking en transport
1. Sam Noten verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 12 – Onderzoek, reclamaties standaard producten
1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Sam Noten te worden gemeld op info@samnoten.com. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld (artikel 18 lid 2 BW). Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Sam Noten erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sam Noten op de wijze zoals door Sam Noten aangegeven.
4. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Sam Noten, conform de retour instructies van Sam Noten. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
5. Sam Noten is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
6. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Sam Noten te wijten is, zal Sam Noten na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Sam Noten.

Artikel 13 – Verplichtingen Klant
1. Klant is verplicht alle door Sam Noten verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Sam Noten niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
2. Sam Noten is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Sam Noten verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Sam Noten voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Sam Noten kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Sam Noten gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Sam Noten.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Sam Noten is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Sam Noten, Sam Noten een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

Artikel 15 – Prijzen en betaling
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de van overheidswege opgelegde btw- tarieven.
2. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Bedrijven worden de prijzen exclusief btw getoond.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Sam Noten geen invloed heeft, kan Sam Noten deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Sam Noten ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Sam Noten is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien Sam Noten meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 16 – Incassobeleid
1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Sam Noten zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Sam Noten meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
1. Voor zover Klant geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alle door Sam Noten geleverde zaken, eigendom van Sam Noten totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Sam Noten gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Sam Noten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Sam Noten haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Sam Noten of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sam Noten zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Sam Noten heeft het recht om de door Klant aangekochte Producten, onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Sam Noten. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Sam Noten zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Sam Noten worden vergoed door Klant.

Artikel 18 – Garantie
Sam Noten staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst conform artikel 7:17 BW en 7:18 BW, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Sam Noten.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Sam Noten gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sam Noten de betrokkene hierover informeren.
2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sam Noten verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Sam Noten tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Sam Noten op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding
1. Sam Noten heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Sam Noten gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Sam Noten is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
3. Sam Noten is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. Voorts is Sam Noten bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Sam Noten is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
6.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sam Noten op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Sam Noten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
7. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Sam Noten te vergoeden voor elk financieel verlies dat Sam Noten lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.
8. Sam Noten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 – Overmacht
1. Sam Noten is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van Sam Noten, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Sam Noten zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van Sam Noten (XI) brand en (XII) overige situaties die naar het oordeel van Sam Noten buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Sam Noten heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sam Noten haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Sam Noten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sam Noten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Sam Noten alleen geacht te bestaan indien Sam Noten dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Sam Noten, is Sam Noten uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Sam Noten binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Sam Noten deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Sam Noten in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Sam Noten leidt tot aansprakelijkheid van Sam Noten, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Sam Noten. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Sam Noten sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Sam Noten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Klant vrijwaart Sam Noten voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sam Noten geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Sam Noten.
6. Enige door Sam Noten opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Sam Noten.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Sam Noten is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Sam Noten opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Sam Noten. Sam Noten is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Sam Noten nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Sam Noten haar eigen advies.
9. Elke deelname van Klant c.q. Deelnemer aan een workshop vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Sam Noten is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Sam Noten tijdens de workshop.
10. Sam Noten staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sam Noten verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Sam Noten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sam Noten binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Sam Noten.

Artikel 23 – Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Sam Noten verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Klant.

Artikel 24 – Geheimhouding
1. Sam Noten en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Sam Noten bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Sam Noten is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Sam Noten opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, informatie ten aanzien van de workshop, werkwijze, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Sam Noten steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
3. Indien Sam Noten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Sam Noten zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sam Noten niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door Sam Noten aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Sam Noten vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Sam Noten vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Sam Noten is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Sam Noten en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 25 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sam Noten waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, schilderijen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Sam Noten en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. .
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Sam Noten worden overgedragen aan Klant, is Sam Noten gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE- rechten verkrijgt.
3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sam Noten rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sam Noten. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Sam Noten opgeleverde zaken, dient Sam Noten expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sam Noten rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Sam Noten behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
7. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Sam Noten, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 26 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Sam Noten verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Sam Noten zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Klant vrijwaart Sam Noten van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Klant vrijwaart Sam Noten voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Klant vrijwaart Sam Noten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
5. Klant vrijwaart Sam Noten voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
6. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sam Noten verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 27 – Klachten
1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Sam Noten of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email] met als onderwerp “Klacht”.
2. Technische klachten met betrekking tot het op maat gemaakte Product dienen binnen 30 dagen gemeld te worden op de in lid 1 genoemde wijze.
3. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sam Noten de klacht in behandeling kunnen nemen.
4. Sam Noten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 28 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Sam Noten en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Sam Noten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Sam Noten en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Diemen, 28 april 2021.

Winkelwagen 0

Laatst bekeken 0

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het alles!